• Adres: Niemeńska 58, 15-161 Białystok
  • Godziny pracy: Pon.-Pt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon: +48 609 240 609
  • Adres e-mail: sklep@iwalk.pl

Szczegółowe zasady reklamacji i zwrotów określa aktualny Regulamin sklepu. Znajdują się w nim między innymi regulacje odnośnie ograniczeń prawa odstąpienia od umowy.

Reklamcje produktów

PODSTAWOWE INFORMACJE
Reklamacja produktów zakupionych w sklepie internetowym iwalk.pl może zostać złożona przez Klienta poprzez:
– wysłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@www.iwalk.pl
– wysłanie reklamacji na adres: APODIS Kamil Popko. ul. Zastawie I, 16-070 Choroszcz

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności szczegółowego opisu wady Towaru oraz daty jej wystąpienia;
– żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji: doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży
– danych kontaktowych składającego reklamację
– zeskanowanej kopii dowodu zakupu (lub innego potwierdzenia dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym)
– kilku zdjęć obrazujących wadę produktu (prosimy o nie przesyłanie zbyt dużych plików)

Wyżej wymienione wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Prosimy nie wysyłać reklamowanego produktu przed otrzymaniem stosowanych instrukcji. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

W przypadku wystąpienia nieporozumień pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;
3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

FORMULARZ REKLAMACJI

…………………………………………, …………………………………………
(data, miejscowość)

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)

…………………………………………
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

APODIS Kamil Popko
Niemeńska 58
15-161 Białystok
sklep@www.iwalk.pl

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę …………………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę …………………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ………………………………………….

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Panią/Pana* propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Panią/Pana*. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia;
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

* Niepotrzebne skreślić
** Zaznaczyć wybrane żądania

Zwroty produktów

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Informacja dla Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

APODIS Kamil Popko
ul. Niemeńska 58, 15-161 Białystok
sklep@www.iwalk.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 9,99 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Więcej informacji na temat reklamacji i zwrotów oraz wzór formularza odstąpienia od umowy znajdziesz w Regulaminie sklepu.

Regulamin Sklepu

Przydatne dokumenty

Wzór formularza reklamacji

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy